OPIS I METODOLOGIJA 

               

Opis Društva

PERLA d.o.o. Sarajevo je društvo registrovano na tržištu Bosne i Hercegovine. Poslovi revizije se obavljaju u skladu sa domaćim zakonskim propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima,Međunarodnim standardima revizije i MSFI.

PERLA d.o.o. posjeduje licencu  Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje poslova revizije.

PERLA d.o.o. pruža usluge iz oblasti revizije, poreznog, računovodstvenog i poslovnog konsaltinga te dogovorenih postupaka svim privrednim društvima bez obzira na njihovu veličinu. Među našim klijentima se nalaze proizvođači i trgovačka društva, banke,  osiguravajuća društva, privatizacijski investicioni fondovi, humanitarna društva i neprofitne organizacije. Perlin  stručni tim pruža konsultanske usluge prema zahtjevima klijenata, kojima pomaže da unaprijede organizacijsku strukturu, poslovne procese, finansijsku strukturu i poreski tretman. Ovakav pristup je fokusiran na identifikaciju i lociranje bitnih poslovnih žarišta u cilju unapređenja klijentove sposobnosti za tržišnu utakmicu i napredak u složenom poslovnom okruženju. 

Usluge koje pruža Perla

Široka paleta usluga koje pruža Perla u području revizije i konsultantskih usluga, uključuje:

·         Revizija privrednih društava i neprofitnih organizacija u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije

·         Izrada Due Diligence

·         Konsultantske usluge pri spajanju i razdvajanju društava

·         Konsultantske usluge u području vođenja poslovnih knjiga i računovodstvenih usluga

·         Optimiziranje poreskog planiranja i ukupnog oporezivanja

·         Konsultantske usluge u području strategije ulaganja 

Vizija

Postati vodeća domaća revizorska kuća na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će svojim radomdoprinijeti razvoju revizijske struke u Bosni i Hercegovini, kao i šire.

Misija

Graditi dugoročne odnose sa klijentima na obostrano zadovoljstvo, potpomognute kadrovskim resursima, profesionalnim metodama rada i širokom lepezom usluga. 

Kredo

Korporativni rast i raznolikost, koji predstavljaju sredstvo za unapređenje postojećeg poslovanja i aktivno širenje na nova područja djelovanja, te kreiranju novih mogućnosti i izazova kako za individualni profesionalni razvoj, tako i za napredak društva u cjelini. 

Strategija

Nastaviti pružati najbolje usluge u području revizije, te na taj način zadržati povjerenje i poštovanje klijenata i poslovnih partnera, potpomognuto radnom sredinom u kojoj je poštovanje univerzalno, timski rad rutina, kreativnost ohrabrena, učenje trajno, a etika neupitna. 

Ljudski resursi

Tim društva PERLA d.o.o. čine iskusne i profesionalne osobe sa velikim ugledom u poslovnoj javnosti. Pored edukativnog pristupa usmjeren ka daljenjem usavršavanju uposlenih, Perla redovno organizuje “team building”, čime se postiže jačanje i unapređenje timskog rada ukupnog kolektiva. 

 

Pristup reviziji 

Principi revizije

Pristup reviziji se zasniva na analazi klijentovih specifičnih rizika i fokusiranju bitnih revizorskih područja. Naše sistemske procedure i bliska saradnja sa menadžmentom omogućuje nam ne samo da iznosimo revizorsko mišljenje kao rezultat pružanja usluge revizije, nego i da pružimo rješenja organizacijskih i ekonomskih problema, otkrivenih tokom provođenja revizijskih procedura, te na taj način unapređujemo poslovanje našeg klijenta. 

Obim revizije

Obim revizije je posebno određen rizikom procjene koji se izrađuje za svako pojedino područje revizije. Naš revizorski pristup, koji je postavljen na način da omogućuje klijentu da stekne maksimalan dobitak iz revizijskih usluga, pruža nam mogućnost da kao revizori pomažemo menadžmentu u postizanju poboljšanja njihovih sveukupnih poslovnih strategija. Revizijske procedure su usmjerene na utvrđivanje preciznih zatjeva menadžmenta i poslovnih potreba društva. Prikupljanjem potrebne revizorske evidencije koja udovoljava revizijskim standardima i davanjem podrške našem revizijskom mišljenju, menadžment može osigurati maksimalan dobitak u poslovanju. U namjeri da se postigne navedeni cilj, potrebe društva bit će detaljno raspravljene u periodu planiranja revizije. 

Faze revizije

Revizija će biti podijeljena u tri faze: planiranje, predrevizija i završna faza. Na kraju svake revizijske faze, isporučit će se klijentu određeni rezultati obavljenih aktivnosti. Navedene isporuke zajedno sa osnovnim aktivnostima svake pojedine revizijske faze prikazane su u slijedećoj tabeli:

 

 

Revizija po posebnim zahtjevima

Ove revizije obavljamo u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima i predviđenom metodologijom s tim, da vrijeme trajanja i broj potrebnih revizora zavisi u prvom redu o vrsti zahtjeva koji bi bio postavljen. U revizije po posebnim zahtjevima spada: revizija namjenskog utroška sredstava, revizija ulaganja itd. 

Konsultantske usluge

Pored konsultantskih usluga koje se odnose na pitanja vezana za svakodnevno poslovanje i koje predstavljaju sastavni dio revizije, Perla klijentima nudi i konsultantske usluge na duži vremenski period iz oblasti racunovodstva, korporativnog upravljanja i poreza, kao i usluge vezane za posebne projekte ili aktivnosti pravnih lica. U skladu sa gore navedenim vrstama usluga, Perla je u mogucnosti organizovati posebne treninge namjenjene zaposlenicima u društvu, na kojima se obraduju specificna pitanja i problemi vezani za poslovanje društva. U mogućnosti smo organizovati posebne treninge za različite grupe zaposlenika društva na kojim bi se obrađivala specifična pitanja i problemi vezani za poslovanje društva.  

Revizija finansijskih izvještaja

Revizija finansijskih izvještaja uključuje ispitivanje i verifikaciju podataka u poslovnim knjigama koji su osnova za pripremanje finansijskih izvještaja. Obim vršenja značajnih revizorskih procedura će se oslanjati na sistem internih kontrola i adekvatne metode uzorkovanja.

Primjere revizorskih procedura koje će biti primijenjene dajemo u nastavku. Ova lista nije obavezujuća i može biti predmet izmjena zavisno od toka revizije.

·         Uvid u originalnu prateću dokumentaciju;

·         Usaglašavanje sa izvodima banaka;

·         Provjera fizičke prisutnosti sredstava;

·         Konfirmacije banaka, dužnika i povjerica sa njihovim stanjima, potpisima itd.

Perla će vrednovati svaku od gore navedenih procedura u cilju preduzimanja korektivnih akcija kao i sačinjavanja preporuka koje se odnose na slabosti primenjenih procedura.

Tehnike ekstrapoliranja neće se koristiti. Tamo gdje se materijalne razlike budu našle Revizor će povećati opseg testiranja što više kako bi  postavio tačne razlike, koje utiču na ukupnu populaciju, nastale ovom greškom.