Osnivanje novih kompanija

Pomoć u glavnim koracima neophodnim za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u FBiH, pripremu potrebne dokumentacije kod nadležnog javnog notara u BiH, registraciju službenog pečata firme, dobivanje statističkog broja, poreznog, PDV i carinskog ID broja, otvaranje računa u banci i druge administrativne aktivnosti u zavisnosti od prirode poslovnih aktivnosti.

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje knjigovodstva u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.
 • Pomoć u vezi s različitim računovodstvenim procedurama (npr. obavezni godišnji popis s ciljem lokalne usklađenosti).
 • Priprema godišnjih finansijskih izvještaja, prijave poreza na dobit i poreznog bilansa, ostalih prijava parafiskalnih nameta, standardnih mjesečnih izvještaja i drugih izvještaja prema Vašim potrebama.

Administriranje PDV

Priprema knjiga ulaznih i izlaznih faktura, priprema i podnošenje PDV prijava i drugih srodnih izvještaja u vezi sa PDV, kontaktiranje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i podrška tokom kontrole UIO.

Usluge obračuna plata

 • Popunjavanje platnih lista zaposlenih, uključujući i obračun plata, doprinosa za socijalno osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza na dohodak.
 • Priprema odgovarajućih naloga za plaćanje, popunjavanje virmana za plate zaposlenika.
 • Popunjavanje i podnošenje mjesečnih i godišnjih prijava za plate.
 • Prijava/odjava zaposlenih kod nadležnih socijalnih institucija.
 • Priprema obračuna za ostale ugovore po zahtjevu Klijenta.

Usluge pregleda i otklanjanja nepravilnosti u evidencijama kod nadležnih poreznih organa

 • Usluge pregleda podnesenih mjesečnih prijava za plate kako bi se utvrdile i otklonile nepravilnosti, a samim tim ispravno uvezao radni staž radnicima.
 • Usluge pregleda i usklađivanja analitičkih kartica obveznika koje vode lokalni porezni organi.

Registracija u sistem PDV-a

Složenost poreznog sistema Bosne i Hercegovine (BiH) sa stanovišta direktnih poreza ogleda se u podjeli teritorije BiH na dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republiku Srpsku (RS), te Brčko Distrikt (BD).

Međutim, indirektni porezi su regulisani na nivou države BiH i obuhvataju:

 • porez na dodatu vrijednost,
 • akcize i
 • carine.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) je institucija nadležna za provedbu zakonskih propisa i politika indirektnog oporezivanja te za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

 

Registracija PDV obveznika

Redovna registracija

kod UIO podrazumijeva registraciju lica čiji oporezivi promet dobrima i/ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći iznos od 50.000 KM. Prema Zakonu o PDV u BiH, sva lica koja prvi put postaju ili mogu postati obveznici dužna su UIO podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20. u kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem su ostvarila ili je vjerovatno da će ostvariti promet dobara ili usluga u iznosu koji je veći od 50.000 KM. Rok za registraciju lica koja obavljaju oporezivi promet na teritoriji BiH u sistem PDV u BiH je 15 dana od dana prijema zahtjeva s potpunom dokumentacijom. Međutim, u u praksi PDV registracija može trajati duže od 15 dana.

Dobrovoljna registracija

Lice koje nije obavezno da se registruje za PDV, može podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju. U tom slučaju, obaveza plaćanja PDV za takva lica traje najmanje 60 mjeseci.

Registracija putem poreznog punomoćnika

Lica koja nemaju sjedište u BiH, a vrše promet dobara i usluga s mjestom oporezivanja u BiH dužni su se registrovati kod poreznog punomoćnika sa registrovanim sjedištem u BiH, pri čemu su obveznik i punomoćnik solidarno i pojedinačno odgovorni za PDV u BiH.

Dokumentacija potrebna prilikom registracije PDV obveznika

Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV, kao i lice koje podnosi zahtjev za dobrovoljnu registraciju, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar;
 • Uvjerenje ili potvrdu o registraciji izdatu od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH;
 • Ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;
 • Dozvolu za rad i prijavu boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice - stranog državljanina;
 • Punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO BIH, u slučaju odsustva odgovornog lica – stranog državljanina;
 • Pasoš za vlasnika i odgovorno lice –stranog državljanina i
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je otvoren transakcijski račun (za sve otvorene transakcijske račune).

U slučaju registracije poreznih punomoćnika, porezni obveznici dužni su obezbijediti sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o zastupanju s poreznim punomoćnikom i punomoć s podacima o nazivu, identifikacionom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH;
 • Ugovor ili drugi dokument kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;
 • Dokumente o upisu u registar domicilnog nadležnog organa (izvod iz sudskog/privrednog registra i uvjerenje o poreznoj registraciji), zvanično prevedene na jedan od službenih jezika u BiH i
 • Karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojeg će se vršiti prometi u vezi sa poslovnim transakcijama (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.

Osim prethodno navedenih dokumenata, lica koja podnose zahtjev za registraciju u sistem PDV dužna su uplatiti i sljedeće takse na jedinstveni račun trezora BiH:

 1. Taksu na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 10 KM;
 2. Taksu za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 10 KM;
 3. Taksu za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza u iznosu od 20 KM.

Sredstvo obezbjeđenja za svrhe registracije

UIO u određenim slučajevima za svrhe registracije u sistem PDV može zahtijevati sredstvo obezbjeđenja.